Corporate Executives

As of June 26, 2020

Directors

Post of Duty Name
Chairman and Representative Director Shigetaka Komori
President and Representative Director Kouichi Tamai
Director Hisanori Makaya
Director Masaki Okano
Director Masashi Sakamoto
Director Masahiro Fujimaki
Director Shigenobu Inenaga
Director Masaharu Furukawa
Director Kenji Sukeno

Audit & Supervisory Board Members

Post of Duty Name
Audit & Supervisory Board Member Hiroyuki Sakai
Shigeru Sano
Masayuki Higuchi

Corporate Officers

Post of Duty Name
President Kouichi Tamai
Executive Vice President Hisanori Makaya
Masaki Okano
Masashi Sakamoto
Senior Vice President Masahiro Fujimaki
Shigenobu Inenaga
Corporate Vice President Masaharu Furukawa
Mutsuki Tomono
Daiji Nagaoka
Tomoyuki Matsuura
Yoshihito Sekikawa
Chiaki Suzuki
Hiroyuki Hirano
Akito Kanekawa
Keiichi Naito
Taiichi Hatabu
Ryo Miyata
Yoshihito Nishimura
Ken Sugiyama
Amane Inoue
Ryo Ando
Hiroshi Kida